Responsive image

Občanské právo

Zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení.
Zkrácené rozkazní řízení (sepis platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu, odporu a námitek).

Sepis návrhu na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků.
Sepis a připomínkování občanskoprávních smluv se zaměřením na Nový občanský zákoník (např. kupní smlouvy, darovací, nájemní, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o smlouvě budoucí apod.)
Věcná břemena a služebnosti.
Zástavní a zadržovací právo.
Předkupní právo a právo zpětné koupě.
Spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele (uzavření smlouvy, smlouvy uzavírané na dálku, smlouvy uzavřené mimo provozovnu, odstoupení od smlouvy).
Osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti, dobré pověsti a lidské důstojnosti).
Správa majetku a pohledávek.

Rodinné právo

Zastupování v rozvodovém řízení (sporný rozvod nebo i tzv. smluvený rozvod) včetně sepisu smluv o vypořádání vzájemných majetkových poměrů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů).
Sepis a právní zastoupení klienta ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem jak pro dobu před rozvodem, tak po rozvodu manželství včetně problematiky svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů.
Výchova a výživa nezletilých a úprava styku.
Výživné zletilých dětí.
Výživné manžela(ky) a výživné rozvedeného manžela(ky).
Výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem.
Určení a popření otcovství.
Sepisování závětí a listin o vydědění.
Zastupování v dědickém řízení, vedení dědických sporů o rozsah dědictví či okruh dědiců.

Převody nemovitostí

Smlouvy kupní, darovací, směnné, nájemní i podnájemní.
Kontrola a revize rezervačních smluv, smluv o smlouvě budoucí kupní, kupních smluv, posouzení rizik, problematika smluvních pokud RK, kontrola právního stavu nemovitostí.
Otázky související se společenstvím vlastníků jednotek.
Právní poradenství týkající se zakládání a správy bytových družstev včetně převodů členství v družstvu.
Výpovědi nájmů a podnájmů, vyklizení bytů a nebytových prostor.
Zastupování klientů v souvislosti se vztahy mezi majiteli nemovitostí a nájemci.
Zajišťovací instrumenty v oblasti práva nemovitostí (věcná břemena, zástavní smlouvy, předkupní práva aj.).
Zpracování prohlášení vlastníka, zajišťování podkladů pro vypracování prohlášení zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů.
Řešení sporů vzniklých v souvislosti s výše uvedenými transakcemi s nemovitostmi, zejména zastupování klienta v soudních, správních a rozhodčích řízeních.
Zastupování v řízení s katastrálními úřady.
Ověřování pravosti podpisů na listinách.
Advokátní úschova listin. Advokátní úschova finančních prostředků na oddělených účtech úschovy.

Pracovní právo

Zastupování v pracovněprávních věcech. Sepis a připomínkování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).
Vypracování konkurenční doložky.
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrady škody a náhrady ztráty na výdělku. Zastupování klientů v řízeních o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Ukončování pracovních poměrů (výpovědi a dohody) sepis pracovněprávních žalob a podání soudu (neplatnost převedení na jinou práci, neplatnost přeložení do jiného místa výkonu práce a náhrada mzdy, uložení povinnosti zařadit zaměstnance na původní místo, neplatnost výpovědi a náhradu mzdy, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a náhrada mzdy, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
Řešení otázek pracovní doby, práce přesčas, pracovní cesty a překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
Obecná podpora zaměstnavatelů v rámci řešení pracovněprávní problematiky.
Zastupování v soudních řízeních při sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Vymáhání pohledávek

Komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek klientů včetně jejich zajištění  s důrazem na rychlé vymožení.
Vymáhání dluhů z nesplacené směnky nebo šeku, dluhů zajištěných uznáním závazku (dluhu), dluhů z nezaplacených kupních smluv, z nezaplaceného nájmu, z nevrácené půjčky (úvěru), z nevyplacené mzdy nebo platu, z nevyplaceného odstupného při ukončení pracovního poměru aj.
Komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě pohledávky.
Poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek).
Zastupování v soudním či rozhodčím řízení a následně v exekučním řízení.

Náhrada škody

Náhrada za průtahy v řízení před soudem a správním orgánem.
Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím uplatnění náhrady škody na zdraví a majetku a nemajetkové újmy.
Náhrada škody a nemajetkové újmy.
Obrana proti uplatněným nárokům.
POJISTNÁ PLNĚNÍ ​Posouzení nároku na vyplacení pojistného plnění dle pojistných podmínek.
Zastoupení v jednáních s pojišťovnami v případě pojistných událostí.
Uplatnění práva na výplatu pojistného plnění podáním žaloby k soudu.

Obchodní právo

Sepis a připomínkování smluv (kupní, o dílo, mandátní, komisionářská, obchodní zastoupení, o zprostředkování atd.), dohod, rámcových smluv, všeobecných obchodních podmínek.
Kompletní servis pro obchodní korporace, zakládání, změny a likvidace společností, pohledávky, obchodní spory, nekalá soutěž.
Zastupování společníků na valných hromadách.
Řízení ve věcech obchodního rejstříku.
Směnečné právo.
Uplatňování nároků vč. vymáhání pohledávek, exekuční řízení.
Zkrácené rozkazní řízení v obchodněprávních věcech.
Sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků (odpor, námitky, odvolání, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost).
Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení.
Zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, uznání závazku).
Zastupování fyzických osob podnikatelů i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení.

Insolvenční právo

Pro věřitele:
Příprava insolvenčního návrhu.
Zpracování přihlášky pohledávek.
Zastupování ve věřitelských orgánech.
Zastupování v incidenčních a jiných sporech.
Vymáhání náhrady škody.

Pro dlužníky:
Příprava insolvenčního návrhu.
Příprava návrhu na povolení oddlužení.
Zastupování v incidenčních a jiných sporech.
Osobní bankrot.
Úpadek.

Další služby:
Likvidace.
Neoprávněný soupis majetku do podstaty.
Odpůrčí žaloby.
Insolvenční rejstřík.
Právní rozbory a stanoviska k problematice dle vyžádání klienta.

Veřejné zakázky

Podpora při zpracování nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná na veřejné zakázky i pro obchodní soutěže v soukromém sektoru.
Pomoc zadavateli při sestavení podmínek výběrového řízení.
Příprava potřebných podkladů dle zadávací a kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce.
Konzultace spojené s postupem ve výběrovém řízení.
Právní poradenství při vypsání veřejné zakázky klientem. Zastupování klienta v řízení o veřejné zakázce.
Zastupování klienta v případě sporu vzniklého z veřejné zakázky.

Trestní právo

Zastupování a obhajoba klienta ve všech fázích trestního řízení.
Zastupování poškozených v trestním řízení a ochrana jejich práv.
Sepis žádostí o propuštění z vazby na svobodu, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, odklad výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, přeřazení do mírnějšího typu věznice apod.
Sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení.
Zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání.
Zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky.
Sepis trestních oznámení.
Obhajoba ex offo.

Správní právo

Zastupování před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, kasační stížnost, obnova řízení).
Zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy, a to státní správy i samosprávy, vyřízení živnostenských listů a jejich změn.
Sepis žalob proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení.
Zastupování klientů ve věcech správního trestání, v řízeních ve věcech přestupů fyzických osob, jakož i správních deliktů fyzických a právnických osob.
Přestupkové řízení.