Responsive image

Odměna za právní služby je sjednána na základě vzájemné dohody s klientem, kdy je především zohledněna časová náročnost, složitost a rozsah konkrétní služby. Odměna je součástí uzavírané smlouvy o poskytování právních služeb s klientem. Vedle odměny je účtována i náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou právní službou. (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady, znalecké posudky apod.).

Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.

Dle individuální domluvy a Vašich preferencí je možné sjednat následující odměny:

Odměna hodinová

celková odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě. Klientovi je účtován skutečně vynaložený čas v poměrné výši za každou započatou hodinu. Základní hodinová sazba činí 1.800,- Kč + dph za hodinu právní pomoci.

Odměna úkonová

odměna hrazena dle počtu poskytnutých úkonů právní služby; úkon právní služby je specifikován vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Sazba za jeden úkon právní služby je sjednána dohodou nebo odkazem na advokátní tarif.

Odměna paušální

v případě jednorázových komplexních právních služeb, které vyžadují více různorodých úkonů právní služby (např. sepsání závěti, sepsání kupní či darovací smlouvy apod.), či v případě dohody s klientem. Odměna se stanoví paušální částkou za vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

Dále je paušální odměna stanovena pevnou částkou za určité období (zpravidla jeden kalendářní měsíc) a klientovi jsou v daném období poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah. Tento druh smluvní odměny je sjednáván zpravidla u dlouhodobého právního zastupování.

Odměna podílová

je stanovena dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného).

Konverze dokumentů – každá strana konvertovaného dokumentu 30,- Kč Prohlášení o pravosti podpisu (ověření podpisu na dokumentech) – každý podpis 30,- Kč

Bezplatná právní pomoc

V případě žádosti o poskytnutí obhajoby v trestních věcech klienta, který nezaviněně nemá dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů obhajoby, advokátní kancelář bezplatně klientovi vyhotoví žádost o obhajobu bezplatnou. V případě přiznání práva na bezplatnou obhajobu hradí náklady obhajoby stát.

První schůzka s klientem v kanceláři je účtována jen tehdy, pokud dojde k převzetí právního zastoupení.

V odůvodněných případech a stálým klientům je poskytována sleva.

Spotřebitelské spory

Pověřeným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz, a to počínaje dnem 5.2.2016 z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.